• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Księdza Infułata Franciszka Sudoła
    KRS 0000229346

Misja
Misją Fundacji jest:
1) propagowanie idei katolickiej działalności oświatowo-wychowawczej wśród społeczności lokalnej,
2) prowadzenie działalności oświatowej, w tym szkół i placówek oświatowych,
3) wspieranie i finansowanie opieki, wypoczynku i rekreacji dla dzieci i rodzin w społeczności lokalnej, w tym, wszelkich imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych,
4) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością oświatowo-wychowawczą,
5) prowadzenie akcji charytatywnych na terenie RP.

Prowadzone działania
W ramach swoich celów Fundacja:
1. Pomaga Katolickiej Szkole Podstawowej (pomoc w remontach, zakup opału...)
2. Organizuje festyny szkolne i parafialne, z których dochód przeznacza na pomoc szkole.
3. Organizuje Turystyczny Rajd Samochodowy (dochód dla szkoły).
4. Spotkania ze sponsorami, przyjaciółmi szkoły i innymi podmiotami.
5. Pomoc w promocji szkoły (ulotki, foldery, plakaty...)
6. Poszukiwanie innych źródeł finansowania (z budżetu państwa, że środków unijnych, z budżetu marszałka dolnośląskiego, z budżetu gminy, inne ...)
7. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej (m.in. pomoc w wyremontowaniu mieszkania po pożarze).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.