• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Megawat" Świerże Górne
    KRS 0000229573

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klubu upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Klub realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych
2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
3. Uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach sportowych
4. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu
5. Zapewnienie odpowiednich obiektów urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
6. Współdziałanie z ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi
7. Organizuje i prowadzi wszelką działalność zmierzającą do stałego rozwoju kultury fizycznej i sport
8. Propaguje kulturę fizyczną i sport w różnych dyscyplinach i formach na rzecz lokalnej społeczności dzieci i młodzieży i dorosłych
9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
10. Współdziałanie z organizacjami sportowymi placówkami i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej Klubu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.