• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "Solidarni"
    KRS 0000229579

Misja:
Organizacja przejęła prowadzoną przez SMA działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła zarówno w Polsce jak i częściowo w Afryce.

Naszymi celami są:
1. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
- osób bezrobotnych,
- osób zagrożonych patologiami społecznymi,
- ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą.
2. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej.
3. Aktywizacja zawodowa osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Prowadzone działania:
Duchowa Adopcja dziecka w Afryce - projekt realizowany od 2003r. Obejmuje kilkadziesiąt dzieci z Tanzanii, Ghany i Togo. Rodziny z Polski oraz osoby indywidualne i grupy osób (klasy szkolne) utrzymują za naszym pośrednictwem kontakt z zaadoptowanym dzieckiem i wspierają jego rozwój i edukację przez systematyczne zadeklarowane wpłaty.
Wakacje z angielskim - organizujemy bezpłatny wypoczynek połączony z nauką języka angielskiego dla dzieci z rodzin, które nie mogą zapewnić tego swoim dzieciom.
BAZA-NGDO.SMA.PL - prowadzimy internetową platformę współpracy dla polskich organizacji prowadzących działalność pomocową z zarganicą, pozwalającą na wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy i inicjowanie wspólnych działań oraz będącą bazą informacji dla ogółu społeczeństwa.
Wolontariat misyjny - wysyłamy wolontariuszy do pracy charytatywnej w Afryce.
Praktyki wolontariackie - promujemy wolontariat jako sposób startu młodzieży po raz pierwszy poszukującej pracy.
Edukacja globalna - prowadzimy spotkania z młodzieżą z całej Polski na temat potrzeby solidarności pomiędzy Północą a Południem naszego świata.
Organizujemy zbiórki publiczne na rzecz pomocy najuboższym mieszkańcom Afryki.
Promujemy wartości tradycyjnych kultur i sztuki Afryki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.