• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Lepszy Świat"
    KRS 0000230149

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:
- Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego,
- Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów,
- Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
- Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
- Propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek,
- Prowadzenie działalności integrującej lokalną społeczność wobec przejawów przemocy, nałogów, wyzysków i biedy.
- Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych,
- Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka,
- Wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki,
- Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego,
- Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i różnorodności kulturowej,
- Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży,
- Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
- Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, wycieczek po mieście, obozów wakacyjnych.
- Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
- Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
- Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
- Udzielanie wsparcia, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
- Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia.
- Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz Stowarzyszenia.
- Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.