• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Filar"
    KRS 0000230492

Celem Fundacji jest :

1. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności:

a)tworzenie inicjatyw sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
b)organizacyjne i rzeczowe wsparcie policji i policjantów, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej dla policjantów
c)działania w zakresie pomocy dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych
d)kreowanie i umacnianie współpracy władz lokalnych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w tym społeczeństwa obywatelskiego.

4. Działalność wspomagającą rozwój organizacji pozarządowych.

5. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.