• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Internationaler Bund Polska
    KRS 0000231494

Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie została założona na przełomie 2004 i 2005 roku.

Jej fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która działa w części zachodniej Niemiec od roku 1949, a po 1990 r. również w części wschodniej.
Poprzez swoje działania fundacja stara się budować symboliczne "pomosty" pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazuje przy tym w dużej mierze na wieloletnich doświadczeniach fundatora. We współpracy z nim przygotowywanych jest również kilka aktualnych projektów i propozycji programowych.
Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja powinna pobudzać do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i współpracę międzynarodową.

Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając:
- programy mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- programy i przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, z zakresu ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji, służące zbliżeniu narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej,
- programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,
- programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także na propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.