• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Spinacz - Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
    KRS 0000232113

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest wspieranie i poprawa warunków życia dzieci i młodzieży oraz rodzin objętych opieką Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Rumi, wychowanków opuszczających placówkę oraz dzieci i młodzieży znajdującemu się w sytuacji kryzysowej, organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii, wyjazdowych, profilaktycznych, terapeutycznych podejmowanie działań zmierzające do aktywizacji młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.