• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej
    KRS 0000232444

Misja
1) Centrum Ochotników Cierpienia realizuje charyzmatyczną wizję Księdza Prałata Luigi Novarese, według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go apostołem, to znaczy przykładem i proroczym znakiem pomagającym odkryć wartość wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim życiu. Celem Centrum jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami Katolickiej Nauki Społecznej.
2) Celem jest także prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:
a) szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi;
b) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
c) prowadzenie działalności charytatywnej;
d) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej;
e) prowadzenie działalności wydawniczej;
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji i zatrudnienia;
g) przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ich środowisku;
h) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia;
i) nawiązywanie, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami integrującej się Europy, w szczególności pomiędzy środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie wiedzy w tym zakresie;
j) promocję i organizację wolontariatu.

Prowadzone działania
1) Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ze specyficznym programem rekreacyjno-rekolekcyjnym, które odbywają się w Domu "Uzdrowienie Chorych" im. Jana Pawła II w Głogowie. Stowarzyszenie nasze posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego (nr wpisu: OR/22/07/05 z terminem ważności do 24.03.2008 r.). Liczba odbiorców: około 200 osób (3 turnusy 14 dniowe).
2) Organizacja pielgrzymek krajowych i zagranicznych z udziałem osób chorych i niepełnosprawnych.
3) Rozpowszechnianie kwartalnika "Kotwica" wydawanego przez wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża (koordynacja działań COC), a także publikacji książkowych związanych z założeniami programowymi Centrum Ochotników Cierpienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.