• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szpitala Kolneńskiego
    KRS 0000233112

Celami Fundacji są:
1)pomnażanie wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne Szpitala Ogólnego w Kolnie,
2) wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala Ogólnego w Kolnie,
3)wspieranie finansowe i organizacyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie,
4)kształtowanie postaw prozdrowotnych mieszkańców Powiatu Kolneńskiego,
5)wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Prowadzone działania
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i
materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
2) udzielanie Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej
aparatury medycznej bądź przekazywanie używanej, otrzymanej od darczyńców,
3) udzielanie finansowego wsparcia Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie,
4) inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia wśród
mieszkańców Powiatu Kolneńskiego,
5) organizowanie nieodpłatnych porad, konsultacji mieszkańcom Powiatu Kolneńskiego
przez fachowy personel medyczny współpracujący z Fundacją,
6) inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.