• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Spichlerz"
    KRS 0000233215

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
5. Działalność na rzecz integracji mieszkańców regionu małopolski zachodniej.
6. Pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie regionu małopolski zachodniej.
8. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
9. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
10. Ochrona zabytków.
11. Szerzenie kultury, sztuki, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
16. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami.
17. Promocja i organizacja wolontariatu.
18. Działalność charytatywna.
19. Szerzenie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
20. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
21. Propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomaganie ich technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.