• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO
    KRS 0000233510

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Skupienie w szeregach Stowarzyszenia ludzi nauki, kultury, propagatorów działań na rzecz ochrony środowiska, zdrowia, zabytków historycznych, muzeów, poszanowania godności pracy i wspierania talentów.
2. Integrowanie i upowszechnienie różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach.
3. Promocja kultury regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Wszechstronna działalność w kierunku rozwoju edukacji i oświaty zdrowotnej, kształtowanie postaw obywatelskich oraz integracji europejskiej ogółu społeczeństwa, uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych, popularyzacja i utrwalanie świadomości ekologicznej.
5. Popularyzacja wśród społeczeństwa idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i sportem.
6. Udzielanie w miarę możliwości członkom i sympatykom stowarzyszenia pomocy materialnej i finansowej na czas utraty pracy, trudnej sytuacji życiowej albo też przyznawanie stypendiów.
7. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami rządowymi i organizacjami społecznymi w celu rozwoju społeczności naszego regionu.
8. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.
9. Wspomaganie działań w zakresie technologii informacyjnej społeczeństwa.
10. Doskonalenie programów i metod powszechnego kształcenia informatycznego.
11. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.
12. Niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez następujące działania:
1. Ustala programy, określa niezbędne środki rzeczowe i finansowe, zapewniające realizację poszczególnych zadań programu oraz podejmuje działania w celu pozyskania środków materialnych i finansowych.
2. Powołuje odpowiednie zespoły członków Stowarzyszenia, współdziałające z osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz integracji kulturalnej z organizacjami krajowymi i unijnymi.
3. Popularyzuje na szerokim forum przyjęte zadania społeczno-naukowych poprzez organizacje: sympozjów, otwartych spotkań, plenerów, warsztatów, koncertów, wernisaży itp.
4. Wspiera organizacyjnie i finansowo inicjatywy twórcze własnych członków Stowarzyszenia przez organizację wystaw, konkursów, wernisaży, aukcji, warsztatów, plenerów itp. oraz prowadzi wymianę z innymi placówkami w kraju i poza nim.
5. Prowadzi działalność wydawniczą, upowszechniając idee integracji społeczno-kulturalnej, popularyzując programy Stowarzyszenia, promując dokonania w tym zakresie i sukcesy artystyczne, szczególnie młodzieży i osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzi badania nad ulepszeniem i rozwojem edukacyjnych narzędzi informatycznych oraz podnoszeniem poziomu kultury dydaktycznej.
7. Prowadzi działalność szkoleniową w zakresie nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz technologii informacyjnej.
8. Współdziała z masmediami krajowymi i zagranicznymi celem wymiany doświadczeń w dziedzinie integracji kulturalnej i kształtowania postaw obywatelskich.
9. Pośredniczy w wymianie kulturalnej młodych talentów na forum kultury europejskiej w ramach działań organizacji pozarządowych.
10. Organizuje: nabywanie, sprzedaż, wypożyczanie prac swoich członków i promowanych środowisk.
11. Podejmuje inne przedsięwzięcia w ramach działalności statutowej, które okażą się właściwe dla rozwoju szeroko pojętej integracji społeczno - kulturalnej różnych środowisk zawodowych i społecznych.
12. Zabiega o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich i innych.
13. Organizuje wypoczynek połączony z nauką i sportem.
14. Wspiera inicjatywy społeczne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia.
15. Tworzy i rozwija placówki nauczania, wychowania i placówki opiekuńcze.
16. Organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki krajowe i zagraniczne.
17. Organizuje działania charytatywne w różnych postaciach.

Prowadzone działania::
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
Młodzieżowe wymiany międzynarodowe.
Konkursy dla dzieci i młodzieży o zasięgu krajowym oraz europejskim.
Przeglądy Kultury Światowej.
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.
Warsztaty i wystawy plastyczne.
Dyskoteki Charytatywne w ramach programu ,,Adopcja serca".
Międzynarodowe Forum Naukowe "Technologie jutra" na Politechnice Wrocławskiej.
Międzynarodowe warsztaty dziennikarskie z udziałem wielu krajów unijnych.
Polsko-niemieckie seminaria dla nauczycieli.
Nasze programy: "Nasza planeta - nasze zdrowie", Bezpieczeństwo dzieci, Profilaktyka.
Naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele różnych instytucji.
Skala działań jest ogromna, obejmuje wiele szkół europejskich - ok. 800, a w kraju ponad 2500.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.