• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Integracja" Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci przy Przedszkolu Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu
    KRS 0000234028

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, nauczania, ochrony i promocji zdrowia dzieci Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, a także:
a) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie przebywających w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodzin;
b) zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę i wychowanie;
c) pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych;
d) współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo - wychowawczymi w tym szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży;
e) podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów również dla dzieci nie będących wychowankami Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.