• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Kulturalne
    KRS 0000235114

Misja:
Propagowanie pozytywnych wzorców postępowania poprzez kulturę, sztukę, sport, turystykę, edukację i wychowanie.

Prowadzone działania:
1) podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i kultury, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
3) działania wspomagające integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) upowszechnianie kultury i sztuki, a w tym promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów;
5) ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku;
7) organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.