• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont"
    KRS 0000236005

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie i reorientacja osób zagrożonych bezrobociem oraz grup wykluczonych społecznie,
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez przedsiębiorców oraz inne grupy społeczne,
- współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i poza granicami kraju,
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany wiedzy w zakresie informacji gospodarczych, prawnych, kulturalnych i oświatowych pomiędzy przedsiębiorcami i obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw,
- objęcie aktywnym patronatem przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych realizowanych z inicjatywy lub przy wsparciu Stowarzyszenia,
wspieranie osób posiadających polskie obywatelstwo poza granicami kraju.

Prowadzone działania przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich - Nowy Horyzont

Stowarzyszenie Nowy Horyzont obecnie realizuje projekty w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz readaptacji osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. Poniżej przedstawiamy zwięzłą informację o projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowy Horyzont.

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek w Rzeszowie jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z 16 działających w kraju Ośrodków rządowego programu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, wdrażającego poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiar w postępowaniu karnym .
Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
Osoba pokrzywdzona w tej koncepcji sytuowana jest w nowy sposób; nie tylko jako podmiot prawa, lub, co często się zdarzało w praktyce - przedmiot sprowadzony do źródła dowodu. Szkoda materialna, fizyczna lub moralna traktowane są obecnie jako wtórne konsekwencje wiktymizacji, której bezpośrednim skutkiem jest naruszenie równowagi psychicznej i cierpienie emocjonalne. Z punktu widzenia i porządku prawnego sprawca musi być zidentyfikowany, a kara musi zostać wymierzona. Ale to jest dzisiaj równoległe zadanie prawa. Pierwszoplanowym zadaniem w nowym systemowym podejściu do pomocy staje się kwestia przywrócenia osoby pokrzywdzonej do stanu równowagi emocjonalnej sprzed sytuacji przestępstwa. Wreszcie osoba pokrzywdzona ma szansę odzyskać ponownie pełnię swojego człowieczeństwa.
W ramach tego projektu zapewniamy osobom pokrzywdzonym:
-poradę prawną
-pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej
-pomoc opiekuna pokrzywdzonego
-informacje o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy na miejscu zapraszamy do naszego Ośrodka w Rzeszowie, przy ul. Leszczyńskiego 3,
Dyżury specjalistów w Ośrodku:
- wtorek 16:00-19:00,
- czwartek 16:00-19:00

Udzielamy porad i pomocy także drogą elektroniczną:
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Ośrodek Readaptacji Dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Ich Rodzin

Program jest skierowany do osób, które po opuszczeniu zakładu karnego zderzają się z tzw. twardym życiem. Wysiłek powrotu do swojego środowiska często wymaga pomocy w tym zakresie. Z kolei dla wielu ludzi nie potrafi prosić o pomoc, której potrzebują, żeby ponownie nie trafić za kratki.
Program skierowany jest także do rodzin osób, które opuściły zakład karny. Projekt ten jest sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowane na jego zlecenie.
W ramach tego programu zapewniamy osobom, do których skierowany jest ten program pomoc prawnika, psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego, którzy pełnią dyżury w naszym Ośrodku Readaptacji pod adresem::
ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów,

Czwartek 13:00-16:00;
Piątek 16:00-18:00;

W trakcie porad udzielanych w naszym ośrodku osoby zainteresowane otrzymają:
1. Pomoc psychologa w zakresie bieżących problemów,
2. Pomoc prawną
3. Doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy oraz przygotowanie do rozmowy o pracę.
4. Pomoc pracownika socjalnego, w zakresie wskazania przepisów dot. między innymi pomocy w znalezieniu mieszkania, załatwieniu bieżących formalności i pomoże wypełnić formularze związane z uzyskaniem pomocy instytucjonalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.