• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nowy Horyzont
    KRS 0000236005

Poradnictwo prawne, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, mediacji, rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości,
b) organizacja szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,
c) poradnictwo psychologiczne,
d) działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałanie przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym,
e) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,
f) aktywizacja grup obywateli, rodzin oraz działania na rzecz wyrównywania szans, dialogu społecznego, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,
g) ochrona praw człowieka i obywatela,
h) pomoc rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działanie na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek,
i) organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych) placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.