• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Matek i Dzieci Maltretowanych oraz Dzieci Bezdomnych "Oaza"
    KRS 0000236701

Misja:
Pomoc matkom z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej.
Działanie na rzecz organizacji noclegowni i domu samotnej matki.
Działalność charytatywna.
Przeciwdziałanie patologii.
Promocja i organizowanie wolontariatu.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Noclegowni dla mężczyzn, rozdawanie żywności biednym rodzinom wielodzietnym. Pomoc matkom z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Pomoc psychologiczna matkom maltretowanym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.