• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
    KRS 0000236933

Miejskie TKKF jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form Sportu dla Wszystkich oraz zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej celem prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki.

Celem Miejskiego TKKF jest:
1. Upowszechnienie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych.
3. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów Sportu dla Wszystkich.
4. Promowanie i organizacja wolontariatu sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych fizycznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.