• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
    KRS 0000237085

Celami Stowarzyszenia są:
1. Propagowanie i wspieranie inicjatyw kulturalno-społecznych wśród mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
2. Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie społeczności lokalnej w uzyskiwaniu pomocy społecznej, w tym: finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej.
3. Promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
4. Wspieranie mieszkańców Powiatu Augustowskiego w prezentowaniu dorobku kulturowego szerszej publiczności.
5. Promowanie współdziałania społeczności lokalnej z samorządem lokalnym w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych publiczności.
6. Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększanie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego.
7. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób.
8. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
9. Działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna, doradcza i terapeutyczna;
10. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
12. Działalność na rzecz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, ze względu na ich trudną sytuację życiową lub materialną.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej.
2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie działalności kulturalnej i społecznej.
3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
5. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem Powiatu Augustowskiego.
7. Krzewienie kultury i tradycji, szczególnie wśród młodzieży.
8. Sprawowanie opieki nad zabytkami na terenie Powiatu Augustowskiego.
9. Działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
10. Wspieranie działalności twórców amatorskich.
11. Organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
12. Działania na rzecz pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób.
13. Organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Augustowskim, tworzenie instytucji rynku pracy.
14. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz mieszkańców Powiatu Augustowskiego.
15. Prowadzenie, świetlic, poradni, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, punktów informacyjnych.
16. Udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
17. Prowadzenie działań profilaktycznych i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie poprzez pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i terapeutyczną.
18. Prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań.
19. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.