• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"
    KRS 0000237488

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:
1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół i przedszkoli,
b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli,
c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad pedagogicznych.
2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
3. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
4. Wspieranie inicjatyw osób i środowisk twórczych prowadzących do rozwoju Ziemi Pszczyńskiej.
5. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
6. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

W chwili obecnej zbieramy fundusze na pomoc społeczną dla dzieci przewlekle chorych, pomoc osobom w podeszłym wieku chorych na nieuleczalne choroby, operację serca dla Filipka, leczenie dla Ani z naczyniakiem i wielu innych dzieci. Poza tym gromadzimy środki na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach wiejskich, na system stypendialny, na organizację wycieczek i zielonych szkół, na doposażenie szkół, na organizację, wyposażenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej, na bieżącą pomoc rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej, na realizację programu "Młodzież w działaniu", opublikowanie baśni, których autorami są dzieci ze szkół podstawowych, organizację konferencji szkoleniowej dla nauczycieli "Kocham Czytać", refundację kosztów diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dofinansowanie dziecięcej grupy "Nadzieja Hokeja" oraz wyposażenie dla LKS-ów i OSP.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.