• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu - "Idziemy Razem"
    KRS 0000237659

Misja
1. Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych - w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej za zadanie realizację następujących celów:
a) Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki chorób narządów ruchu.
b) Organizowanie i prowadzanie badań u dzieci i młodzieży z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, w tym przede wszystkim z chorobami narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz zagrożonych wystąpieniem tych chorób, a także opracowanie i upowszechnianie wyników tych badań.
c) Szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia (m.in. rehabilitacyjnego) różnych chorób narządów ruchu.
d) Tworzenie, realizacja i współudział w programach i projektach badawczych z zakresu chorób narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz ich skutków psychospołecznych.
e) Wspieranie materialne placówek (w tym w zakresie modernizacji, zakupu sprzętu i wyposażenia) zajmujących się chorobami narządów ruchu.
f) Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorym oraz prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin.
g) Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci z chorobami narządów ruchu.
h) Udzielanie pomocy rodzinom dzieci z chorobami narządów ruchu w zakresie edukacji medycznej.
i) Organizowanie szkoleń i spotkań służących wymianie doświadczeń z zakresu chorób narządów ruchu u dzieci.
j) Upowszechnianie informacji w zakresie swej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydając własne wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym obszarze (np. za pomocą strony internetowej, poprzez organizowanie konferencji).
k) Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
l) Podejmowanie działań na rzecz dzieci z innymi chorobami przewlekłymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.