• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dla Rodziny"
    KRS 0000237828

Misja
Naszym statutowym celem jest pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne i do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, szkolenie tychże rodzin oraz umieszczanie dzieci w nowych rodzinach. Organizujemy dla naszych rodzin opiekę merytoryczną i wsparcie terapeutyczne. Przybiera to formę indywidualnych rozmów lub spotkań grupowych. Udaje się nam również pozyskiwać rodziny dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W tym celu prowadzimy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, w ramach którego realizujemy w/w cele.

Prowadzone działania
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.
Szkolenia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.
Wsparcie i poradnictwo psychologiczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.