• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Hippoland
    KRS 0000238243

Fundację powołano w celu:
1. Popularyzacji, upowszechniania, organizacji i rozwoju jeździectwa jako:
- metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych,
- formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego,
- formy podnoszenia i polepszania ogólnej sprawności fizycznej,
- formy rekreacji i wypełniania czasu wolnego,
- formy rywalizacji sportowej,
2. Rozwoju sportu jeździeckiego dzieci, młodzieży, dorosłych, a w tym osób niepełnosprawnych oraz przygotowania i udziału w zawodach krajowych i międzynarodowych.
3. Inicjowania tworzenia i rozwijania integracyjnych ośrodków jeździeckich.
4. Gromadzenia i tworzenia środków na rzecz jeździectwa.
5. Inicjowania, rozwijania i organizowania rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej.
6. Promocji i ochrony zdrowia.
7. Integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych wykluczeniem.
8. Udzielania pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osobom chorym, starszym, uzależnionym oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.
9. Prowadzenia działań integracyjnych w zakresie kultury, edukacji , rekreacji i sportu.
10. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
11. Promocji i organizacji wolontariatu.
12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
13. Unifikacji , szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych z zakresu usług związanych z końmi i jeździectwem.
14. Prowadzenia działalności naukowej i badawczej związanej z końmi i jeździectwem.
15. Wymiany doświadczeń i korzystanie z dorobku organizacji zagranicznych.
16. Przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywaniu szans.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.