• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"
    KRS 0000238796

Misja
Niesienie pomocy osobom, aby mogły funkcjonować i godnie egzystować we wszystkich obszarach życia społecznego. Nasza troska i niesienie pomocy skierowane są do osób starszych, a także bezrobotnych poprzez prowadzenie dziennego ośrodka. Celem szczegółowym jest umożliwienie rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie korzystania z:
- Codziennej prasy, dzienników, kolorowych czasopism,
- Internet połączony z nauką korzystania z niego,
- Nauka tańców m.in. latynoamerykańskich,
- Chodzenie z kijkami,
- Zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne na sali z rehabilitantem,
- zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne w basenie z rehabilitantem
- Zajęcia artystyczno- terapeutyczne,
- Nauka języka angielskiego,
- Zajęcia muzyko-terapii,
- Wyjścia do teatru, kina i na wystawy,
- Spotkania z medycyną,
- Wycieczki integracyjno-krajoznawcze,
- Spotkania z Radnymi Szczecina

Prowadzone działania
Mamy nadzieję, że poprzez prowadzone przez nas zajęcia seniorzy przestaną się czuć wyobcowani, niepełnowartościowi i niepotrzebni. Uaktywnią się i z czasem będą w stanie pomagać nie tylko sobie ale także innym. Staną się bardziej pogodni, otwarci, odporni na stres. Już teraz obserwujemy przejawy zwiększonej aktywności. Tworzą się nowe znajomości, koła zainteresowań, na zajęciach terapeutyczno-artystycznych widać elementy współzawodnictwa, które wyzwala inicjatywę. Wycieczki integracyjne, grupowe wyjścia do teatru, kina czy operetki, cieszą się takim powodzeniem, że nie zawsze jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby wszystkich chętnych. Uważamy, że taka cierpliwa i konsekwentna realizacja naszego programu przyczyni się do polepszenia jakości życia emerytów i rencistów a w rezultacie całej społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.