• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Fundusz Stypendialny
    KRS 0000239089

Misja:
- Wspieranie organizacyjne, finansowe i medialne ludzi, środowisk i instytucji kultury, nauki, sztuki, oświaty, kultury fizycznej i zdrowia pracujących nad wszechstronnym rozwo­jem intelektualnym, emocjonalnym, etycznym i fizycznym młodzieży szkolnej, studentów, młodych pracowników nauki, artystów, sportowców,
- wspieranie wybitnych indywidualności, unikalnych inicjatyw słu­żących reali­zacji celów Funduszu,
- tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń między pla­cówkami, instytucjami i osobami zajmującymi się szeroko rozumianą eduka­cją, kulturą fizyczną.

Prowadzone działania:
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyj­nej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycz­nej na rzecz osób fizycznych a także instytucji, organizacji, środowisk pro­wadzących lub organizujących działalność w zakresach zbieżnych z celami Funduszu,
- wskazywanie, wyróżnianie, nagradzanie osób, instytucji, organizacji, środowisk będących dla młodzieży autorytetami moralnymi i merytorycznymi,
tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, seminariów, warsz­tatów, ćwiczeń, wycieczek, zespołów artystycznych czy sportowych, kół zaintere­sowań oraz innych form kształcenia,
- pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych,
- wspieranie wprowadzania do praktyki najnowszych metod edukacji i wychowania,
- popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych, festiwali, konkursów, aukcji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym czy naukowym,
- wspieranie rozwoju zaplecza organizacyjnego, materialnego i technicznego słu­żących reali­zacji celów Funduszu,
- dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
organizując pomoc socjalną, poprawę warunków pracy i życia osób, instytucji lub poprawę jakości pracy czy usług świadczonych przez daną osobę, środowisko, instytucje w zakresie określonym przez cele Funduszu,
- dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw itp.
- udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób, instytucji wyróżnia­ją­cych się aktywnością w zakresie określonym przez cele Funduszu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.