• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
    KRS 0000239622

Misja
1. Ochrona i zagospodarowanie obiektów zabytkowych regionu.
2. Szeroko pojęta promocję Kotliny Jeleniogórskiej jako wielkiego dziedzictwa kultury materialnej.
3. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu.
4. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków architektury.
5. Działalność charytatywna.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski, Niemiec, Austrii oraz Czech na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

Prowadzone działania
1. Działalność promocyjna skupiona na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej pod nazwą Dolina Pałaców i Ogrodów.
2. Odbudowa zabytkowego folwarku w Bukowcu na integracyjne centrum - edukacyjno - szkoleniowe.
3. Rewaloryzacja XIX w. parku w Bukowcu z pełnym udostępnieniem go dla osób niepełnosprawnych wraz pełną dostępnością punktów widokowych.
4. Działania prowadzące do utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej jako pierwszego kroku do wpisania tego terenu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
5. Działalność wydawnicza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.