• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"
    KRS 0000239659

Celem stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi,
2) integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie,
4) promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie przedszkola, szkoły społecznej (podstawowej i gimnazjum), świetlic środowiskowych,
2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, ochronę przyrody i krajobrazu,
4) tworzenie i prowadzenie bazy turystycznej,
5) organizowanie festynów, zlotów rekreacyjno-turystycznych,
6) szeroko rozumianą promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,
8) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.