• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie
    KRS 0000239778

Celami UTW jest:
1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
2. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
4. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Cele realizowane są przez:
1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki w szczególności dotyczących osób starszych
2. sekcje i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW
3. rehabilitację i rekreację
4. prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej
5. lektoraty języków obcych
6. spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą
7. samopomoc koleżeńską (poza materialną)
8. prowadzenie akcji informacyjno-programowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW
9. działalność charytatywna określona możliwościami członków UTW
10. rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.