• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
    KRS 0000240024

Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego.
Bliskie są nam ideały sprawiedliwości społecznej i równości wszystkich wobec prawa.

Stowarzyszenie udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów przed organami administracji i przed sądami. Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność informacyjną, edukacyjną, badawczą i wydawniczą.

Grupy, którym pomagamy, to: cudzoziemcy, w tym uchodźcy; rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoby, które chcą takie rodziny stworzyć; więźniowie i ich rodziny. Propagujemy także ideę sprawiedliwości naprawczej, prowadzimy mediacje, realizujemy projekty edukacyjne zaszczepiające w szkołach ideę i praktykę mediacji rówieśniczej.

Prowadzi też aktywności, które mają na celu wprowadzenie zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii, a także działalność informacyjną, badawczą i wydawniczą. Współpracujemy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową, w tym z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, Instytutem Spraw Publicznych, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Miastem Stołecznym Warszawa.

Celami działania naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim:
1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;
2. świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom adopcyjnym;
3. pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji;
4. działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka;
5. działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji;
6. działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
7. przeciwdziałanie przemocy;
8. podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie;
9. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych.

Cele są realizowane poprzez:
1. Udzielanie osobom potrzebującym pomocy prawnej, m.in. poprzez reprezentowanie ich w postępowaniu przed sądami oraz organami władzy publicznej.
2. Występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie interesu społecznego.
3. Zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej działalności Stowarzyszenia.
4. Działanie na rzecz reform prawa, wymiaru sprawiedliwości i polityki społecznej.
5. Prowadzenie monitoringu instytucji publicznych, a także powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania.
6. Wspieranie przedsięwzięć, mających na celu w szczególności: szerzenie wiedzy prawnej, promujących ideę równego statusu kobiet i mężczyzn lub podejmowanych na rzecz grup, podlegających wykluczeniu społecznemu.
7. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do różnych grup społecznych.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Prowadzenie mediacji oraz sesji sprawiedliwości naprawczej.
10. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.