• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja"
    KRS 0000240612

Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” w 2005 roku zostało powołane do sprawowania opieki i udzielania pomocy ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym, samotnym oraz dzieciom potrzebującym opieki z powodu zaburzeń ruchowych i psychicznych.

Celem naszym jest także wspieranie psychologiczne przystosowujące podopiecznych do radzenia sobie w codziennym życiu pomimo schorzeń, uczenia podopiecznego podstawowych czynności w warunkach, jakie ograniczają jego sprawność fizyczną i psychiczną. Chcemy zadbać o regularny i bezkonfliktowy kontakt podopiecznych za światem zewnętrznym. Załatwiamy podstawowe potrzeby takie jak: kontakt z lekarzem, pomoc przy realizacji recept, załatwianie spraw urzędowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę dyplomowanych pielęgniarek i terapeutów zajęciowych.

Stowarzyszenie współpracuje z grupą psychologów i pedagogów, którzy są do dyspozycji podopiecznych i pomagają w rozwiązywaniu trudnych życiowych sytuacji związanych z pogorszeniem stanu zdrowia, złą sytuacją materialną czy środowiskową.
Udziela wsparcia w postaci darowizn (finansowych lub rzeczowych) skierowanych zwykle na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb życiowych. Później osoby takie obejmowane są programem wychodzenia z trudnej sytuacji (bezdomność, samotność, spirala zadłużenia, bezrobocie, syndrom samotnej młodej matki).

Program ten obejmuje wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, zawodowych oraz terapię wg. indywidualnie przygotowanych programów skierowanych na przezwyciężenie trudności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.