• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
    KRS 0000241373

Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia dla osób potrzebujących wielopłaszczyznowych form pomocy prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Cele stowarzyszenia:
1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i zaburzeniami psychicznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami
2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego.
4. Prowadzenie różnorodnych działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
5. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią.
6. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia.
7. Prowadzenie działań integracyjnych.
8. Organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym.
9. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku.
10. Przygotowywanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
11. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.
12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
14. W sferze zadań Pożytku Publicznego Stowarzyszenie realizuje cele:
a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
j) turystyki i krajoznawstwa;
k) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
l) promocji i organizacji wolontariatu;
m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Prowadzone działania:
- prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nałęczowie,
- realizacja różnych projektów o charakterze społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.