• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Białystok Ojcu Świętemu
    KRS 0000242850

Misja
Celem Fundacji jest realizacja idei ,,żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II”, połączenie serc Białostoczan we wspólnym dziele społecznej solidarności. Celem Fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Białegostoku i Podlasia przez pracę w obszarach:
a. Pomocy materialnej dla młodzieży oraz prowadzenie działalności stypendialnej;
b. Pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej;
c. Kultury, sportu i turystyki;
d. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania;
e. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
f. Przeciwdziałania patologiom;
g. Wspieranie rodziny i dziecka w zakresie wychowania;
h. Wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Prowadzone działania
- Program stypendialny dla uzdolnionych i/lub aktywnych dzieci i młodzieży z uboższych rodzin.
- Wypoczynek letni dla dzieci;
- organizacja wydarzeń kulturalnych, turystycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.