• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie
    KRS 0000244147

Nadrzędnym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka.
KOPD jest to organizacja ludzi dobrej woli, którzy lubią dzieci, szanują je i rozumieją, stawiają ich dobro na pierwszym miejscu i gotowi są przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw dzieci bez względu na zagrożenie interesów własnych.

W Statucie stowarzyszenia można znaleźć informację, że jego działalność jest apolityczna i ma charakter służby społecznej chroniącej dziecko przed krzywdą oraz naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Artykuł 4 Statutu stwierdza, iż Komitet działa z poszanowaniem Konstytucji RP, wszelkich przepisów dotyczących praw dziecka oraz międzynarodowych konwencji i zaleceń w sprawie ochrony dziecka i rodziny, w tym szczególnie Konwencji o Prawach Dziecka oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. KOPD respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka, upowszechnia znajomość tych praw, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym, broni praw indywidualnych i zbiorowych, dba o stosowanie wobec dziecka przepisów prawa i podejmuje wszelkie działania zmierzające do ochrony jego interesów.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie w ramach działalności merytorycznej podejmuje następujące działania:
1. Interwencyjne (sąd, policja, prokuratura, itp);
2. Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne;
3. Mediacje i spotkania terapeutyczne;
4. Edukacyjne (wykłady, prelekcje dla dorosłych - rodziców, nauczycieli oraz godziny wychowawcze dla uczniów szkół, poruszające tematykę praw dziecka, form przemocy i sposobów jej przeciwdziałania).Działalność edukacyjna, obejmująca problematykę praw dziecka i form przemocy, ma na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci i zmianę świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Odbywa się to poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji, pogadanek, szkoleń i konferencji dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policjantów itd.).

Komitet w Rzeszowie prowadzi akcje edukacyjne promujące prawa dziecka w szkołach i w szpitalach. Działalność KOPD propagujemy również w środkach masowego przekazu oraz w formie ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjnych.

Działalność interwencyjna, mediacyjna, terapeutyczna oraz poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne:
Od początku istnienia oddziału terenowego KOPD, funkcjonuje w Rzeszowie Biuro Interwencji, czynne obecnie w I oraz III środę miesiąca w godz. 16.30 - 18.00, a także w innych godzinach ustalonych z zapotrzebowaniem naszych klientów. W przypadku zgłoszenia faktu drastycznego krzywdzenia dziecka (np. przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna lub zaniedbywanie), przeprowadzamy wywiady środowiskowe (w domu, szkole itp.), prowadzimy rozmowy - mediacje ze sprawcami przemocy, udzielamy bezpłatnie porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Zajmujemy się także terapią krzywdzonych dzieci.

Interweniujemy i współpracujemy m. in. z takimi instytucjami zajmującymi się problemami dzieci w naszym regionie jak: sąd rodzinny, prokuratura, policja, szpitale, pogotowie ratunkowe, pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, Kuratorium Oświaty, szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ośrodek Adopcyjny, Poradnia Leczenia Uzależnień, KARAN, Niebieska Linia, Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz władze miasta, powiatu i województwa.

Od początku swej działalności prowadzimy statystykę spraw trafiających do rzeszowskiego oddziału KOPD. Poniżej przedstawiam liczbę zgłaszanych w poszczególnych latach spraw: 1991 - 1993 - po 30, 1994 - 48, 1995 - 50, 1996 - 40, 1997 - 70, 1998 - 50, 1999 - 65, 2000 - 55, 2001 - 60, 2002 - 59, 2003 - 35, 2004 - 21, 2005 - 34, 2006 - 32, 2007 - 20, 2008 - 25.

O przypadkach łamania i naruszania praw dziecka powiadamiają nas osobiście, listownie lub telefonicznie: rodzice, dzieci, ich dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy Pogotowia Ratunkowego, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej itd.
Z doświadczeń kilkunastoletniej działalności TKOPD w Rzeszowie wynika, że sytuacje, w których najczęściej interweniujemy, dotyczą:
- utrudniania dziecku kontaktów z drugim rodzicem w przypadku rozwodu;
- przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbywania dziecka w rodzinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.