• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łomżyńskie Stowarzyszenie "Zdrowie i trzeźwość"
    KRS 0000244472

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości .
2. Rozwijanie wśród członków Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań .
3. Udzielanie członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych , a także osobom spoza Stowarzyszenia w podjęciu leczenia odwykowego i znajdujących się w sytuacji kryzysowej mającej związek z uzależnieniem lub przemocą.
4. Propagowanie idei trzeźwości, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu alkoholowego, w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.
5. Współpraca z organami administracji publicznej, pracodawcami, instytucjami nauki, oświaty i wychowania, jednostkami służby zdrowia, ośrodkami i przychodniami profilaktyki i terapii uzależnień, ośrodkami pomocy społecznej, miejskimi i gminnymi komisjami d/s przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień, sądami oraz jednostkami penitencjarno-wychowawczymi.
6. Działalność wspomagająca tworzenie, rozwój i funkcjonowanie wspólnot trzeźwościowych i grup samopomocowych.
7. Uczenie kultury życia bez alkoholu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.