• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki"
    KRS 0000244784

1. Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym - artykuły na stronie www.naszewycieczki.pl
2. Popularyzowanie historii pomorza zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego, czytelne oznaczanie ciekawych miejsc - tablice z opisami i mapami, etc.
3. Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich okolic, inspirowanie do działań ekoturystycznych, promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku.
4. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej.
5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6. Kształtowanie zaangażowanych postaw społecznych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
A) Archiwizowanie informacji wraz z dokumentacją fotograficzną.
B) Tworzenie artykułów o ciekawych miejscach oraz trasach pieszych i rowerowych.
C) Prezentacje ciekawych miejsc i tras w internecie oraz na bezpośrednich spotkaniach.
D) Działalność popularyzacyjno-wydawniczą, w miarę możliwości wielojęzyczną.
E) Rekultywacje i rewitalizacje ciekawych miejsc, umieszczanie tablic informacyjnych, oznaczeń, miejsc odpoczynku.
F) Organizowanie imprez i wycieczek w celu zaprezentowania ciekawych miejsc i tras w regionie.
G) Koordynowanie projektów z podmiotami zewnętrznymi: instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.