• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Instytut Inicjatyw Pozarządowych
    KRS 0000245554

Misją Instytutu Inicjatyw Pozarządowych jest inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju sektora pozarządowego w Polsce.

Instytut Inicjatyw Pozarządowych prowadzi swoje działania w następujących obszarach:
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- Rozwój zasobów ludzkich. Edukacja, oświata i wychowanie. Kształcenie ustawiczne.
- Wspieranie funkcjonowania procesów demokratycznych w społeczeństwie.
- Aktywizacja i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych, szkolnych.
- Edukacja obywatelska. Aktywność obywatelska. Promocja i rozwój wolontariatu.
- Wspieranie organizacji pozarządowych. Działalność pożytku publicznego.
- Rozwój przedsiębiorczości. Edukacja ekonomiczna.
- Integracja europejska i dialog między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.