• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare"
    KRS 0000245927

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Prowadzone działania
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” już od kilku lat realizuje interesujące projekty, dzięki którym osiągamy nasze cele statutowe. Są to działania koncentrujące się wokół najważniejszych problemów, z jakimi zmagają się osoby chorujące psychicznie. Wyróżnić tu należy z pewnością: niekorzystną sytuację tej grupy osób na rynku pracy, brak dostatecznej wiedzy na temat choroby psychicznej w społeczeństwie i wynikające z tego niewłaściwe postawy społeczne. Aby ograniczyć te i inne trudności podejmujemy następujące zadania:
- Prowadzimy aktywizację zawodową osób chorych psychicznie, organizujemy kursy, szkolenia spotkania z psychologiem.
- Edukujemy różne grupy społeczne, m.in.: nauczycieli, młodzież szkolną.
- Tworzymy materiały edukacyjne, broszury, ulotki, foldery.
- Organizujemy konferencje, kampanie społeczne, wystawy, kiermasze, warsztaty artystyczne.
- Odwiedzamy ciekawe miejsca, czyli propagujemy znajomość kultury, ale i rozwijamy nowe umiejętności społeczne.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.