• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A Jutro?
    KRS 0000246084

Misja
- Praca opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w ujęciu wielopokoleniowym.
- Prowadzenie działań profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia.
- Zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy i opieki dzieciom we wszystkich sprawach życiowych.

Prowadzone działania
Praca z podopiecznymi Dziennego Ośrodka Opiekuńczego oraz pomoc oferowana mieszkańcom Głogowa w formie:
- poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego
- poradnictwa prawnego (prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze)
- pomocy w rozliczniu PIT-ów
- zajęć z gimnastyki rehabilitacyjnej
- zajęć usprawniających, również z elementami jogi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.