• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
    KRS 0000247597

Celem Stowarzyszenia jest:
- rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
- aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych - bezrobotnych, poszukujących pracy, lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
- budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, promowanie aktywności i solidarności społecznej w zintegrowanym społeczeństwie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
- pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na drodze do zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia, oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej zagrożonej długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
- tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych
- doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych
- współpracę z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
- upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych
- gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.