• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
    KRS 0000248256

Celem Stowarzyszenia jest:
1.wzmocnienie potencjału i rozwój małopolskich NGO poprzez udzielenie im wparcia szkoleniowo-doradczego oraz infrastrukturalnego,
2. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim,
3. wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich,
4. podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa;
5. upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego,
6. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej,
7. podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej
8. integrowanie środowiska prawniczego,
9. wspomaganie prawników znajdujących się w potrzebie,
10. wspieranie działalności Duszpasterstwa Prawników,
11. szerzenie kultu Patrona — św. Ivo Helory.
12. promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników, jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim życiu zawodowym urzeczywistnić ideały swojego Patrona - Świętego Ivo Helory, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce boni et aequi.

Małopolskie organizacje, które zgłoszą się do nas będą miały możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego czy pozyskiwania i motywowania wolontariuszy; dodatkowo każda organizacja będzie miała dostęp do bezpłatnego doradztwa z zakresu finansów i księgowości, kwestii prawnych NGO oraz sporządzania projektów i umów sponsorskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.