• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Straż dla Zwierząt w Polsce
    KRS 0000248947

Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:
- Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką.
- Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
- Działanie na rzecz ochrony środowiska.
- Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy
- Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.

Stowarzyszenie realizuje cele główne poprzez:
1) Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo.
2) Inicjowanie wspólnie z instytucjami państwowymi i samorządowymi działań mających polepszyć egzekwowanie prawa dotyczącego zwierząt oraz rozwój Straży dla Zwierząt.
3) Wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz Izbą Celną w ujawnianiu i ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
4) Współdziałanie z Państwową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie kontroli dobrostanu zwierząt i przestrzegania przepisów i rozporządzeń ustawy o ochronie zwierząt.
5) Kontrolę dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie.
6) Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców.
7) Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi.
8) Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
9) Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt przez Inspektorat Straży dla Zwierząt.
10) Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
11) Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.
12) Organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt.
13) Tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej.
14) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
15) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
16) Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
17) Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
18) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla Inspektorów Straży dla Zwierząt.

Prowadzone działania:
Uprawnienia Straży dla Zwierząt:
1. Inspektor Straży dla Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy.
2. Inspektor Straży dla Zwierząt ma prawo wykonywać prawa pokrzywdzonego tj. uczestniczyć w postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, a przed kolegium ds. wykroczeń jako oskarżyciel publiczny.
3. Inspektor Straży dla Zwierząt może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy w przypadku gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane.
4. Inspektor Straży dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
5. Inspektor Straży dla Zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia ma prawo twierdzić potrzebę jego uśmiercenia. Inspektor ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień statutu Straży dla Zwierząt.
Pomoc dla innych organizacji i schronisk:
Straż dla Zwierząt wspiera w ramach swoich możliwości ponad 170 karmicieli dokarmiających zwierzęta bezpańskie oraz wybrane organizacje pomagające zwierzętom. Wydawana jest dla nich zarówno mokra, jak i sucha karma, a także wybrane dary rzeczowe (np. leki, legowiska, miski itp.).
Edukacja humanitarna:
Straż dla Zwierząt czynnie uczestniczy w edukacji społeczeństwa odnośnie praw zwierząt i ich humanitarnego traktowania. Prowadzimy szereg projektów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kwestii:
-norm prawnych regulujących postępowanie człowieka względem zwierząt
-właściwego postępowania w przypadku stwierdzenia znęcania się nad zwierzętami
-profilaktyki i pierwszej pomocy w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia zwierząt
-właściwego postępowania ze zwierzętami dzikimi
-właściwego postępowania ze zwierzętami bezpańskimi
-prezentacji dokonań i zakresu działań organizacji międzynarodowych
-pokazu sprzętu przeznaczonego do profesjonalnych interwencji
-propagowania idei ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ!
Straż prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz czynnie uczestniczy w sympozjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych odnośnie ochrony praw zwierząt i sposobach zapobiegania okrucieństwu wobec zwierząt. Zapraszana jest wielokrotnie przez Dyrektorów szkół oraz Urzędników Państwowych do prowadzenia serii pogadanek o tematyce pro-zwierzęcej w placówkach edukacyjnych. Prowadziliśmy również szkolenia dla Straży Miejskiej, Policji Referatu Ochrony Środowiska na terenie gminy Brwinów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.