• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
    KRS 0000249217

Jesteśmy organizacją pozarządową, samopomocową, o celach niedochodowych, utrzymującą się głównie z darowizn, niewielkich datków i własnych składek. Członkowie naszego stowarzyszenia to zarówno osoby upośledzone umysłowo jak i ruchowo oraz ich opiekunowie. Jak sama nazwa mówi jesteśmy organizacją zlokalizowaną na wsi, skupiającą osoby z wiosek . Rzeczą wiadomą dla wszystkich jest, że obszary wiejskie mają ograniczony dostęp do korzystania z infrastruktury społecznej i form życia społecznego, tym bardziej jeżeli mamy na myśli osoby niepełnosprawne. Poprzez wszechstronne formy rehabilitacji, organizowanie imprez integracyjnych staramy się wyrównać ich szansę na godne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Dla rodziców dzieci specjalnej troski prowadzimy różne formy poradnictwa i wsparcia. Głównym cele stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. O tym jak bardzo jesteśmy potrzebni świadczy choćby nawet fakt pozytywnej opinii wśród wiejskiej społeczności lokalnej oraz rosnąca wciąż liczba członków. Chcemy uruchomić rehabilitację środowiskową polegającą na indywidualnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania oraz hipoterapię i zajęcia na krytej pływalni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.