• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"
    KRS 0000249833

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:
1. Wpływanie na zbliżenie narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez
krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.
2. Przekazywanie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i kwestii społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie wśród społeczeństw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
3. Wspieranie działań na rzecz promocji Regionu Europy Środkowej i Wschodniej i tworzących go krajów.
4. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów i kwestii społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych oraz zajmującymi się współpracą regionalną i międzynarodową.
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów zajmujących się wdrażaniem rozwiązań z zakresu aktywnej polityki społecznej oraz pracujących w instytucjach polityki społecznej lub służbach socjalnych, w szczególności na rzecz grup marginalizowanych.
6. Wpływanie na wzrost aktywności i partycypacji społecznej i politycznej w dążeniu do zacieśniania więzi między narodami i społeczeństwami Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności wśród przedstawicieli krajów pochodzenia i krajów przyjmujących migrantów .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.