• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
    KRS 0000250018

Naszą misją jest organizacja działań na rzecz mieszkańców gminy Osiek oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na jej terenie.

Celem stowarzyszenia jest realizacja i koordynacja zadań publicznych w zakresie:
- Ochrony i promocji zdrowia - organizowanie imprez z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego i higienicznego stylu życia.
- Organizowania imprez kulturalnych (imprezy integracyjne, kulturalno-oświatowe).
- Działania na rzecz promocji gminy.
- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.
- Działalności charytatywnej.
- Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
- Działalności na rzecz mniejszości narodowych.
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
- Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
- Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
- Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań, wspomagających rozwój demokracji.
- Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
- Działań na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Promocji i organizacji wolontariatu.
- Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez następujące działania:
1. Organizowanie i wspieranie świetlic, poradnictwa, grup wsparcia oraz innych form bieżącej działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.
2. Organizowanie i udzielanie pomocy w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
3. Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy.
4. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, odczytów, seminariów i konkursów.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie celów Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie pomocy i doradztwa.
7. Pozyskiwania środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych.
8. Współdziałanie ze szkołami, organami władz państwowych i samorządowych, organizacjami pozarządowymi w sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia.
9. Integrację i inspirację środowisk lokalnych.
10. Badanie potrzeb rynku usług społecznych.
11. Tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach statutu Stowarzyszenia.
12. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez charytatywnych, rekreacyjnych i innych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku.
13. Podejmowanie wszelkich, zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji zadań statutowych.
14. Powoływanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji (fundacji, spółek itp.) niezbędnych do realizacji celów statutowych.
15. Rozpowszechnianie i promowanie celów Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
16. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.

Prowadzone działania:
Działania z zakresu pomocy społecznej kierowane do dzieci oraz osób i rodzin potrzebujących: pomoc rzeczowa, zbiórki odzieży, organizowanie ferii, mikołajek, dnia dziecka i innych imprez.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.