• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
    KRS 0000250380

Celem Towarzystwa jest:
a) prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Uniejów
b) inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie
c) działanie na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Uniejów
d) pielęgnowanie dorobku kulturowego związanego z regionem
e) wspieranie działań środowiska lokalnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
f) realizowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem promocji miasta i gminy Uniejów oraz walorów środowiskowych regionu
g) promowanie i wspieranie uzdolnionej młodzieży w rozwoju ich zainteresowań
h) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich
i) podejmowanie działań w zakresie edukacji regionalnej i historycznej, służącej podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
k) podejmowanie działań na rzecz rozwoju krajoznawstwa i turystyki w regionie
l) promocja i organizacja wolontariatu

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
a) skupienie wokół idei Towarzystwa obywateli zainteresowanych rozwojem miasta Uniejowa
b) współpracę z władzami i organizacjami społecznymi w zakresie organizowania życia społeczno- kulturalnego i gospodarczego
c) organizowanie imprez związanych z życiem regionu i jego przeszłością a także prowadzenie prac badawczych związanych z historią Uniejowa i okolic
d) gromadzenie i dokumentowanie pamiątek związanych z regionem oraz prowadzenie Izby Regionalnej
e) prowadzenie działalności wydawniczej
f) organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych
g) podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji zadań statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.