• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pracownia Rozwoju Osobistego
    KRS 0000250394

Misja
1.Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS.
2.Pomoc osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym.
3.Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
4.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5.Działalność charytatywna.
6.Promocja i organizacja wolontariatu.
7.Podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
8.Wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień.

Prowadzone działania
1. Projekt edukacyjny inicjujący działalność grup liderów młodzieżowych. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pozaszkolnych grup młodzieżowych. Celem jest przygotowanie młodych ludzi do wdrażania w swoich środowiskach rówieśniczych własnych pomysłów na działania profilaktyczne.
2. Program psychoedukacyjny (160 godzin) dla studentów nauk społecznych, którego celem jest przygotowanie wolontariuszy do współpracy z grupami liderów młodzieżowych, do pełnienia roli moderatorów tychże grup.
3. Program edukacyjny dla lokalnych animatorów działań profilaktycznych - skierowany do osób z różnych organizacji i instytucji, na co dzień zajmujących się profilaktyką uzależnień wśród młodzieży i dorosłych. Celem programu jest podniesienie kompetencji i nabycie umiejętności społecznych pomocnych w codziennej pracy.
4. Internetowy Punkt Konsultacyjny - program poradni on-line dla osób poszukujących pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
5. Program profilaktyczny "Uczelnie wolne od narkotyków" skierowany do grup studentów opolskich uczelni wyższych.
6. Roczny program szkoleniowy dla wolontariuszy kształcący podstawowe kompetencje społeczne i nieprofesjonalne umiejętności psychologiczne niezbędne do pracy z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.