• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Jedno Życie"
    KRS 0000250594

Cele Stowarzyszenia:
- poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i długotrwale unieruchomionymi
- wspomaganie działalności "ZPO Przystań" w Mielcu poprzez zabezpieczenie istniejącego obiektu i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na działalność i rozbudowę
- promocja zdrowia poprzez poradnictwo w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Prowadzone działania
- prowadzenie poradnictwa dla rodzin i opiekunów pacjentów długotrwale unieruchomionych
- wspomaganie działań "ZPO Przystań" w zakresie modernizacji budynku, termomodernizacji i dotosowywania dla potrzeb niepełnosprawnych
- współpraca z samorządami, administracją lokalna, szkołą, wolontariatem oraz innymi placówkami o podobnym profilu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.