• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Chcę Żyć"
    KRS 0000251632

Prowadzone działania:
1. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie kosztów diagnostyki chorych dzieci i kosztów ich leczenia w kraju i zagranicą,
2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
3. Organizowanie i finansowanie lub dofinansowywanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci.
4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
5. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt 3 tego paragrafu.
6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wypoczynku rehabilitacyjno - leczniczego i wakacyjnego, pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin.

Opis działalności Fundacji do 2012 r.
Od początku działalności Fundacji (połowa 2006 r.) Fundacja sfinansowała leki, rehabilitację lub sprzęt do rehabilitacji 120 ciężko chorym dzieciom z bardzo ubogich rodzin. Zapłacono za badania 100 dawców szpiku kostnego. Dostarczono kilkaset książek do biblioteczki Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci w Warszawie. Wysłano lub wręczono 170 paczek chorym dzieciom.
Fundacja zgromadzone środki (poza niezbędnymi wydatkami na potrzeby biurowe) przeznacza na leki i rehabilitację dzieci z bardzo ubogich rodzin.
Wszyscy w Fundacji pracują społecznie. Nikt nie pobiera żadnych wynagrodzeń i zwrotów poniesionych przez nich kosztów.
Jest bardzo dużo podań z prośbami o pomoc ciężko chorym i bardzo ubogim dzieciom. Niestety bardzo skromne środki pozwalają nam tylko na jednorazową pomoc kilkunastu procentom rodzin które o nią proszą. Apelujemy aby jak najwięcej szlachetnych osób włączyło się do wspólnego działania z nami w postaci gromadzenia funduszy na pomoc tym nieszczęśliwym i biednym dzieciom. Wspólnie poprawimy zdrowie i sprawność dzieci oraz udowodnimy rodzinom zmagającym się z biedą i nieszczęściem, że są ludzie którzy
potrafią spieszyć z pomocą i realizują motto Fundacji „ZATRZYMAJ SIĘ I POMYŚL PO CO ŻYJESZ”.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.