• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomszczański Klub Amazonek
    KRS 0000252362

Cele programowe:
1. Tworzenie warunków sprzyjających przywracaniu i podtrzymywaniu sprawności fizycznej po operacji poprzez:
- prowadzenie rehabilitacji ruchowej
- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
- stwarzanie warunków do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne
- udział w regionalnych i ogólnopolskich spartakiadach Amazonek
2. Reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych chorobą nowotworową
3. Umożliwienie kobietom powrotu do normalnego życia przez wzajemne wsparcie, pomoc psychologa,lekarza onkologa, rehabilitantów
4. Przedstawianie problemów kobiet z choroba nowotworową lokalnym władzom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego
5. Opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
6. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką nowotworową - prowadzenie programów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.