• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Równych Szans
    KRS 0000253308

Celami statutowymi fundacji są:
- Udzielanie pomocy niepełnosprawnym, chorym, wymagającym kosztownego lub długotrwałego leczenia bądź rehabilitacji.
- Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich i z domów dziecka.
- Udzielanie pomocy szkołom podstawowym, ponadpodstawowym, wyższym, placówkom oświatowym, szpitalom i placówkom medycznym, ośrodkom pomocy i opieki społecznej oraz domom dziecka.
- Wspieranie dzieci i młodzieży kształcącej się, a wyróżniającej się w nauce.
- Udzielanie pomocy poszkodowanym, znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.
- Świadczenie pomocy bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem.
- Wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia i życia.
- Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.