• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu
    KRS 0000253553

Głównym celem Stowarzyszenia są:
- Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego Państwa.
- Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży.
- Organizacja systemu instytucji kształcących i opiekuńczych.
- Pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży defowaryzowanej.
- Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji opieki społecznej i promocji zawodowej dla młodzieży.
- Udział w tworzeniu i realizacji lokalnych programów na rzecz dzieci i młodzieży.
- Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz Polonii i polaków za granicą.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- Działalność charytatywna.
- Pobudzanie i wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.
- Działalność na rzecz ekologii ochrony przyrody i zwierząt.
- Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, zapobieganie przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży.
- Stworzenie warunków do właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do dzieci i młodzieży wymagającej takiej opieki.
- Wspieranie działań zawiązanych z rozwojem demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
- Promocja i organizacja wolontariatu.
- Wspieranie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
W roku 2007 realizowano następujące zadania:

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Dofinansowanie róznorodnych form profilaktyki uzależnień podczas wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:
Zadanie 1 ."Lato 2007 - obóz w Zakopanem" - uczestnicy 26 osobowa grupa uczniów pochodząca z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych o niskim statusie materialnym z Legnicy - dotacja Gmina Legnica.
Zadanie 2. "Lato 2007 - Przez życie bez wspomagania" obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Rewalu" - dotacja Gmina Legnica,
zadanie3. "Sława2007" Droga do kariery - Bądź menadżerem swojej przyszłości" - dla uczestników i absolwentów OHP z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych marginalizacją, niedostosowani społecznie z Legnicy i środowisk popegerowskich - dotacja Gmina Legnica.

2. Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym. Organizacja festynów, pikników i innych imprez propagujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży:
Zadanie 1. "Wycieczka do Wrocławia" - cel poszerzenie wiedzy z kultury, integracja w grupie, wpajanie ogólnie pojętych zasad zachowania się, pomoc koleżeńska i umiejętność spędzania wolnego czasu - uczestnicy młodzież ŚHP Legnica pochodząca z rodzi wielodzietnych, biednych, niepełnych. Dotacja Gmina Legnica.
Zadanie 2. "Wycieczka do Gross Rossen - Walim - Osówka" - uczestnicy młodzież OHP z Środowiskowego Hufca Pracy w Legnicy - dotacja gmina Legnica.
Zadanie 3. "Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej" program "Jestem Wolny Nie Biorę" dla młodzieży OHP w tym zajęcia warsztatowe na temat narkomanii.
Zadanie 4. "Mistrzostwa Dolnego Śląska" imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu ponadregionalnym, krajowym o lutego do sierpnia - dotacja gmina Legnica.
Zadanie 5. "Zima 2007" - wypoczynek bez używek" uczestnicy OHP 28 osób młodzież z Centrum Edukacji i Pracy w Legnicy - Dotacja Gmina Legnica. 3. Dotacja miasta Jelenia Góra na program z zakresu "Profilaktyki Uzależnień" - dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Jeleniej Górze.

4. Dotacja z Gminy Bolesławiec na program za zakresu "Profilaktyki Uzależnień" "Razem Przeciw Uzależnieniu"dla uczestników Hufca w Bolesławcu 15-18 lat młodzież pochodząca z rodzin patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową cel - usprawnienie interpersonalnego funkcjonowania młodzieży, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami, nauczenie otwartego wyrażania swoich uczuć, rozbudzenie poczucia własnej wartości, uświadomienie posiadania zainteresowań - dotacja Gmina Miejska Bolesławiec.

5. Dotacja Gminy Polkowice na funkcjonowanie koła Stowarzyszenia w Polkowicach.

6. Zadania wojewódzkie upowszechnienie aktywnych form turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży:
Zadanie 1 Rajd "Szlakiem Grodów Piastowskich" dla 40 osobowej grupy młodzieży z województwa lubuskiego i dolnośląskiego forma umożliwiająca młodzieży poszerzenie wiedzy z geografii, historii i tradycji Polski, uczenie patriotyzmu dla uczestników OHP pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym dotacja Urząd Marszałkowski Wrocław.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.